Na osnovu člana 24. Tačka 12. Statuta Grada Novog Sada – prečišćen tekst ( ’’Službeni list Grada Novog Sada’’, broj 43/08) i čl. 12. I 19.

Odluke o organizovanju Fonda za solidarnu stambenu izgradnju kao Stambene agencije Grada Novog Sada (’’Službeni list Grada Novog Sada’’, broj 59/10), Skupština Grada Novog Sada na III sednici od 11. Jula 2016. godine imenuje predsednika i članove upravnog odbora Stambene agencije Grada Novog Sada.
U Upravni odbor Stambene agencije Grada Novog Sada, na mandatni period od pet godina, imenuje se:

Za predsednika:
MILE MEDAKOVIĆ

Za člana:
JELENA IJEVLJEV
NADA MALENČIĆ
MILIVOJE VOJINOVIĆ