Ако вам треба наша помоћ или имате питања

Основна делатност

Стамбена агенција обавља делатност од јавног интереса у складу са Законом.
Одлуку о организовању Фонда за солидарну стамбену изградњу као Стамбена агенција Града Новог Сада, и Статута Стамбене агенције Града Новог Сада.

Шифра делатности : 6820 Изнајмљивање властитих и изнајмљивање некретнина и управљање њима .

 • Изнајмљивање властитих и изнајмљивање некретнина и управљање њима
 • Организовање извођења властитих пројеката у сврхе пословања
 • Прикупљање потребних података потребних за израду и утврђивање стамбене политике Града Новог Сада (снимање и анализа постојећег стамбеног фонда и утврђивања стамбених потреба и др.)
 • Управљање пројектима изградње станова за социјално становање за издавање у закуп на одређено време, без могућности откупа или куповине, односно без могућности стицања својине на њима откупом
 • Управљања изградњом станова за продају по непрофитним условима и уговарање продаје тих станова
 • Израде програма за реализацију утврђене стамбене политике Града Новог Сада
 • Управљања у вези са коришћењем и одржавањем станова за социјално становање који се издају у закуп (наплата закупнине, отплате кредита према Републичкој агенцији и другим зајмодавцима, организовање послова одржавања станова за социјално становање и др.)
 • Који се односе на избор станова за социјално становање, уговарање закупа и куповине станова, наплате закупнине у сарадњи са институцијама социјалне заштите и органима Града Новог Сада
 • Развијање нових програма финансирања социјалног становања и подстиче партнерски однос између јавног и приватног сектора у области социјалног становања
 • Старања да најмање 10% станова намењених за социјално становање буде изграђено у складу са стандардима приступачности објектима од јавног интереса, у складу са прописима који уређују област планирања и изградње
 • Обавља и друге послове у области социјалног становања од значаја за Град Нови Сад