На основу члана 24. Тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ( ’’Службени лист Града Новог Сада’’, број 43/08) и чл. 12. И 19.

Одлуке о организовању Фонда за солидарну стамбену изградњу као Стамбене агенције Града Новог Сада (’’Службени лист Града Новог Сада’’, број 59/10), Скупштина Града Новог Сада на III седници од 11. Јула 2016. године именује председника и чланове управног одбора Стамбене агенције Града Новог Сада.
У Управни одбор Стамбене агенције Града Новог Сада, на мандатни период од пет година, именује се:

За председника:
МИЛЕ МЕДАКОВИЋ

За члана:
ЈЕЛЕНА ИЈЕВЉЕВ
НАДА МАЛЕНЧИЋ
МИЛИВОЈЕ ВОЈИНОВИЋ