Ако вам треба наша помоћ или имате питања

Служба финансијско-књиговодствених послова

Опис послова:
Обавља послове који се односе на:

  • Сарадњу са државним органима,јавним предузећима,установама и органима контроле.
  • Израду одлука и општих аката из области финансија
  • Праћење прописа из области финансија,књиговодства и рачуноводства
  • Спроводи пореске прописе и промене истих
  • Врши израду аналитичког контног плана
  • Врши израду периодичних и завршних рачуна
  • Врши израду извештаја о пословању, израду финансијског плана, израда плана рада и пословања
  • Спроводи поступке откупа станова на рате и откупа станова у целости
  • Води рачуна о роковима плаћања и роковима наплате потраживања