Ако вам треба наша помоћ или имате питања

Правни статус

Скупштина Града Новог Сада на XXXIII седници одржаној 29. децембра 2010. године, донела је Одлуку о организовању Фонда за солидарну стамбену изградњу као Стамбена агенција Града Новог Сада.

Овом одлуком Фонд за солидарну стамбену изградњу (основан 29.марта.1990.године Одлуком Скупштине Општине Нови Сад”Службени лист Општине Нови Сад”бр.5/90 и 7/91 и “Службени лист Града Новог Сада” бр.11/93,14/95,16/97,10/99 и 15/03,уписана у Судски регистар Привредног суда у Новом Саду у регистарски уложак број5-474,) организује се као Стамбена агенција Града Новог Сада , непрофитна стамбена организација која припрема и спроводи стамбену стратегију, припрема и реализује програме социјалног становања и управља становима за социјално становање датим у закуп, и обавља друге активности од јаваног интереса у области социјалног становања на територији Града Новог Сада.

Стамбена агенција послује под називом “Стамбена Агенција Града Новог Сада”, скраћени назив је “Стамбена агенција”. Регистрована је код Привредног суда у Новом Сада под бр.Фи.139/2012.