ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ЈНОП 3/2019

10.01.2020. САГНС: Поштовани, у вези вашег захтева за додaтним информацијам и појашњавањем од 08.01.2020.године за јавну набавку – отворени поступак; : Набавка радова – Радови на изградњи стамбеног објекта у Момчила Тапавице бб,II-фаза-Ламела 6 Нови Сад, ЈНОП – 3/2019, a у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама (”Сл. Гласник РС” бр.124/12,14/2015 и 68/15) овим путем исте објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца:

Конкурсна документација:
ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА (.pdf)